concurs de recrutare functie contractuala

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Vidra, JUDEŢUL VRANCEA, CIF 36566729, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de încasator şi cititor contor apă – Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare – punct de lucru Viişoara – perioadă neterminată.

Data desfăşurare concurs : Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Vidra, judeţul Vrancea, în data de 14.11.2022, ora 9:00 proba practică, iar interviul se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.
Condiţii de participare la concurs:
a). Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
b) Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice :
1. Studii medii/liceale sau generale ;
2. Vechime în specialitatea studiilor – fără vechime.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea ;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Dosarele de concurs se pot depune, până la data de 04.11.2022 orele 14:30, la sediul Primăriei comunei Vidra, judeţul Vrancea. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0237 673 337 int. 115.
Bibliografie :
– Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 – Partea VI , Titlul III ;
– Legea nr. 241/2006 ,republicată, Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
– Legea nr. 458/ 2002, republicată, privind calitatea apei potabile;
– Legea Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.