Primărie

concurs de recrutare functie contractuala

PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA, JUDEŢUL VRANCEA organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de – ajutor de bucătar – Grădiniţa cu program prelungit Vidra – compartimentul administrativ gospodăresc ;
Data desfăşurare concurs : Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Vidra, judeţul Vrancea, str. Unirii nr. 12, în data de 15.11.2022, ora 9:00 proba scrisă, iar interviul se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţii de participare la concurs:
a). Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 :
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
b) Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice :
1. Studii liceale.
2. Certificat/diplomă de calificare specifice postului.
3. Certificat de competenţe digitale.
4.Vechime în specialitatea studiilor – fără vechime.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea ;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Dosarele de concurs se pot depune până la data de 04.11.2022 orele 14:30, la sediul Primariei comunei Vidra, judeţul Vrancea. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0237 673 337.
Bibliografie :
– Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 ;
– Legea nr. 307/2006 , republicată, privind apărarea împotriva incendiilor;
– H.G. nr. 924 /2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
– Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 – Partea VI, Titlul III ;