concurs de recrutare functie contractuala

PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA, JUDEŢUL VRANCEA  organizează concurs  de  recrutare pentru ocuparea unui post vacant   de  şofer I Compartimentul administrativ gospodăresc –  perioadă nedeterminată.

 

Data desfăşurare concurs : Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Vidra, judeţul Vrancea,str. Unirii nr. 12,  în data de 21.02.2022, ora 9:00 proba practică, iar interviul se va susţine într-un  termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

Condiţii de participare la concurs:

a). Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 .

  1. b) Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice :
  2. Studii liceale.
  3. Permis de conducere categoria : B, C, D, E .
  4. 3. Atestat profesional : transport marfă, transport persoane, Card tahograf
  5. Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
  6. Vechime în meseria de şofer– min. 5 ani.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

–  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

–  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea ;

–  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

–  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

–  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– recomandare de la ultimul loc de muncă;

–  curriculum vitae.

Dosarele de concurs se pot depune, în termen de 10 de zile  lucrătoare de la data anunţului în Monitorul Oficial al României, la sediul Primariei comunei Vidra, judeţul Vrancea. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon  0237 673 337.

 Bibliografie :

–  Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

–  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă  nr. 319/2006 ;

–   Legea nr.  307/2006 , Republicată, privind apărarea împotriva incendiilor;

– Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;

–  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;

– Hotărârea de Guvern  nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice